Vi ger dig full kontroll över hela byggprocessen

Vi lägger stor vikt på affärsmässigt agerande. Vi kvalitetssäkrar ditt projekt genom att se till att lagar och regler följs. Vi ser till att du når uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål. Här kan du läsa mer om vad som ingår i vårt tjänsteutbud.

BAS-P

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en ansvarig för arbetsmiljön vid alla bygg- och anläggningsarbeten.

Ansvarig ska finnas i planerings- och projekteringsfasen (BAS-P), samt i utförandefasen (BAS-U). En BAS-P ska under planeringen och projekteringen samordna och se till att arbetsmiljöregler tillämpas på rätt sätt. Byggkoordinator har dokumenterad utbildning och gedigen erfarenhet för att ta på oss rollen som BAS-P. Vi vet vad som krävs för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Byggledning

Som byggledare är vi beställarens representant under byggtiden. Vi ser till att ditt projekt drivs enligt uppsatt tidplan. Vi utför kontroller, tar ansvar för budget och ser till att du har full insyn i ekonomin.

För att se till att byggprojektet går enligt planerna håller vi regelbundna byggmöten med entreprenörer och beställare. Mötena protokollförs alltid för att undvika eventuella oklarheter och för att dokumentera eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.

Entreprenadbesiktning

Genom entreprenadbesiktning säkerställs att avtalade kontraktsarbeten har blivit genomförda. Vi utför entreprenadbesiktningar inom områdena bygg, vvs och el/tele.

Våra besiktningsmän har dokumenterad utbildning inom respektive besiktningsområde och erfarenhet av både tekniska och juridiska frågor. Besiktningen utgår från de handlingar och avtal som ligger till grund för entreprenaden. Entreprenörer och beställare kallas alltid till besiktningar och kan då framföra sina synpunkter direkt. Vi kan samordna besiktningar och åta oss att vara huvudbesiktningsman. Besiktningsutlåtande upprättas och skickas till berörda parter.

Fastighetsanalys

Vi kan i ett tidigt skede bistå med förstudier och analyser samt ta fram idé och förslag på förädling av din obebyggda eller bebyggda fastighet.

Har du en befintlig fastighet eller enskild lokal som du vill förädla/förändra till befintlig eller presumtiv hyresgäst hjälper vi dig med layout och dispositions ritningar/skisser och färgsättning.

Fuktsakkunnig

Vid byggnation av miljöbyggnader eller byggnation enligt ByggaF kan vår fuktsakkunnige stödja och hjälpa byggherren.

Den fuktsakkunnige upprättar en strategi för hur man ska arbeta med och följa upp fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden, men det kan också innebära att man är rådgivande i fuktfrågor åt byggherren.

Fukt- och miljöutredning

Byggkoordinator arbetar för en sund inomhusmiljö i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

Vi utför utredningar för inomhusmiljö, eller så kallade ”sjukahus-utredningar” där vi undersöker om det finns byggtekniska brister som kan påverka inomhusmiljön. I vår fuktutredning får du en utförlig teknisk dokumentation, där eventuell förekomst av fukt, och orsaken till att problemet uppstått, är fastställd. Utredningen innehåller även ett åtgärds- och kostnadsförslag för att komma tillrätta med problemet. Vi har mångårig erfarenhet av fuktutredningar och kunskap om byggkonstruktioner, och kan vara fuktsakkunniga och fuktsäkerhetsansvariga i byggprojekt.

Installationssamordning

Våra installationssamordnare hjälper dig att optimera din anläggning och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv drift.

Under projekteringsskedet samordnar vi arbetet med projektörer för att i tidigt skede skapa rätt förutsättningar för utförandet av installationsarbetet.
Vi medverkar vid upphandlingen av entreprenaden, följer upp installationsarbetet under produktion och ansvarar för att anläggningen blir driftsatt och överlämnad enligt avtalad tidplan.

Kalkyl

Vid byggnation är det viktigt att på ett tidigt stadium beräkna förväntade kostnader och identifiera kostnadskritiska moment.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av kalkyler både för anläggnings- och husprojekt med tillhörande tekniska installationer. Vi hjälper dig att upprätta kostnadsbedömningar som du kan använda som beslutsunderlag inför byggnationer.

Kontrollansvar enl PBL

Vid de flesta till-, om- och nybyggnationer krävs enligt Plan- och bygglagen en kontrollansvarig.

Våra certifierade kontrollansvariga hjälper dig att upprätta en kontrollplan, ser till att nödvändiga kontroller utförs samt sammanställer entreprenörers och konsulters egenkontroller. Vi bistår beställaren och medverkar vid tekniskt samråd.
Efter att entreprenaden godkänts redovisas signerad kontrollplan med tillhörande intyg för att erhålla slutbevis på den anmälda åtgärden.

Miljöinventering

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att känna till vilka ämnen som finns i deras fastighet. Vi på Byggkoordinator kan hjälpa dig att inventera din fastighet för att identifiera eventuella miljöförstörande ämnen.

Inventeringen utförs okulärt. Vi tar även prover på de material som behöver analyseras. Resultatet sammanställs i en rapport som visar var i byggnaden miljö- och hälsofarliga ämnen finns samt i vilken mängd. Vi hjälper även till med miljöinventering inför en ombyggnation eller rivning av en byggnad. I en rivningsplan redovisar vi hur de miljöfarliga materialen ska omhändertas och saneras.

Projekteringsledning

Våra erfarna projekteringsledare hjälper dig att skapa en fungerande projekteringsorganisation med rutiner, mål och kvalitetssäkring.

Vi tar ansvar för samordning av projektörer och projektets intressenter. Vi ser även till att framtagna handlingar tar hänsyn till byggenomförande, miljö, arbetsmiljö samt drift- och underhåll. På så sätt hjälper vi dig att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.

Projektledning

I varje projekt tillsätter vi en erfaren och engagerad projektledare som planerar, leder, samordnar och följer upp arbetet. Vi tar tillvara dina intressen gentemot myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter.

Genom att snabbt identifiera möjligheter och risker tar vi ett helhetsgrepp på projektet och dess omvärld. Med ett gediget beslutsunderlag lägger vi grunden för ett lyckat genomförande och uppnår uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål.

Statusbesiktning

Genom en statusbesiktning får du en helhetsbild av vilket skick din fastighet är i. Den visar vilka renoveringar som är akuta och vilka åtgärder som behöver göras på sikt.

Byggkoordinator har bred erfarenhet av statusbesiktningar. Samtliga åtgärder och kostnader sammanställs i en rapport, vilken kan användas som underlag till en underhållsplan.

Upphandlingar

Byggkoordinator har lång erfarenhet av såväl privat som offentlig upphandling.

För ett optimalt upphandlingsförfarande vill vi gärna komma in i ett så tidigt skede som möjligt. Metodiken för upphandling skiljer sig åt mellan den privata och den offentliga sektorn. Det kräver kunskap om metoder och konsekvenser av olika upphandlingsformer.

För att nämna några tjänster som vi kan hjälpa dig med:

  • Offentlig upphandling enligt LOU
  • Entreprenadupphandlingar
  • Konsultupphandlingar i olika skeden av ett projekt
  • Upprättande av Administrativa Föreskrifter
  • Ramavtalsupphandlingar av konsulter och entreprenörer